Taiwan Nantou

New

BHTN-CITPE01

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เมืองเจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

THB 14,888 ฿ 14,888
New

BHZG-ZTPE41

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน LION AIR (SL) | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน | SISI-NAN-CUN-OLD-MILITARY-VILLAGE | ตึกไทเป-101 | ซีเหมินติง

THB 12,878 ฿ 12,878
New

BHZG-ZTPE52

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งกระเช้าพาโนราม่า | หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZTPE20

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZTPE59

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า | วัดหลงซาน | อุทยานอาลีซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น | น้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว | อุทยานแห่งชาติ-เย่หลิ่ว

THB 17,999 ฿ 17,999
New

BHZG-ZTPE22

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | บ้านสายรุ้ง | อาลีซาน | ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ | ตึกไทเป101 | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเทียวหยวน

THB 22,999 ฿ 22,999
Powered by MakeWebEasy.com