Taiwan

New

BHTN-CITPE01

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เมืองเจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

THB 14,888 ฿ 14,888
New

BHBE-TPE03

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | หมู่บ้านสายรุ้ง | MIHAYARA ICE CREAM | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจียอี้

THB 12,999 ฿ 12,999
New

BHBE-TPE04

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | หมู่บ้านสายรุ้ง | MIHAYARA ICE CREAM | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจียอี้

THB 16,900 ฿ 16,900
New

BHBE-TPE002

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เจียอี้ | ร้านใบชา | อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ไถจง | ร้านพายสับปะรด | มิยาฮาร่า ไอศกรีม | ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต

THB 18,900 ฿ 18,900
New

BHZG-ZTPE41

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน LION AIR (SL) | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน | SISI-NAN-CUN-OLD-MILITARY-VILLAGE | ตึกไทเป-101 | ซีเหมินติง

THB 12,878 ฿ 12,878
New

BHZG-ZTPE52

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งกระเช้าพาโนราม่า | หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZTPE20

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZTPE59

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า | วัดหลงซาน | อุทยานอาลีซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น | น้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว | อุทยานแห่งชาติ-เย่หลิ่ว

THB 17,999 ฿ 17,999
New

BHZG-ZTPE37

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ตลาดปลาไทเป

THB 14,999 ฿ 14,999
New

BHZG-ZTPE22

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | บ้านสายรุ้ง | อาลีซาน | ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ | ตึกไทเป101 | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเทียวหยวน

THB 22,999 ฿ 22,999
New

BHBE-TPE01BR

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ผู่หลี่ | หนานโถว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ร้านใบชา | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

THB 18,900 ฿ 18,900
New

BHZG-ZTPE03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | อาลีซาน | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ไต้หวัน | ไทเป | ไทจง | เจียอี้ | หนานโถว | ซีเหมินติง | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

THB 19,878 ฿ 19,878
Powered by MakeWebEasy.com