ZNAN09 : น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน BY DD (MAY-OCT)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZNAN09

เดินทาง พ.ค.-ต.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | เฮืองฮังต่อ | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | บ่อเกลือสินเธาว์ | บ้านสะปัน | วัดภูเก็ต | กาแฟไทลื้อ | วัดศรีมงคล | คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง

Share

Share

  โปรแกรม
ZNAN09 : น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน BY DD (MAY-OCT)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเวลา 06.30 น. - สนามบินน่านนคร - เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
  อาหารเที่ยง
วันที่ 2เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3 วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
01 - 03 พ.ค. 64
02 - 04 พ.ค. 64
07 - 09 พ.ค. 64
14 - 16 พ.ค. 64
17 - 19 พ.ค. 64
21 - 23 พ.ค. 64
28 - 30 พ.ค. 64
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
04 - 06 มิ.ย. 64
11 - 13 มิ.ย. 64
18 - 20 มิ.ย. 64
21 - 23 มิ.ย. 64
25 - 27 มิ.ย. 64
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
02 - 04 ก.ค. 64
09 - 11 ก.ค. 64
16 - 18 ก.ค. 64
19 - 21 ก.ค. 64
24 - 26 ก.ค. 64
25 - 27 ก.ค. 64
30 ก.ค. - 01 ส.ค. 64
9,999
9,999
9,999
8,999
11,999
11,999
9,999
06 - 08 ส.ค. 64
12 - 14 ส.ค. 64
20 - 22 ส.ค. 64
23 - 25 ส.ค. 64
27 - 29 ส.ค. 64
9,999
11,999
9,999
8,999
9,999
03 - 05 ก.ย. 64
10 - 12 ก.ย. 64
17 - 19 ก.ย. 64
20 - 22 ก.ย. 64
24 - 26 ก.ย. 64
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
01 - 03 ต.ค. 64
08 - 10 ต.ค. 64
15 - 17 ต.ค. 64
18 - 20 ต.ค. 64
23 - 25 ต.ค. 64
29 - 30 ต.ค. 64
9,999
10,999
10,999
8,999
11,999
9,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
  • ชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com