WTLOEWE002 : รักจังเลย..ชมหมอกริมโขง 3 วัน 2 คืน BY WE (JAN-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGO-WTLOEWE002

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.64 | โดยสายการบิน THAI SMILE | ฟูจิเมืองเลย | วัดป่าห้วยลาด | ภูเรือ | พระธาตุศรีสองรัก | วัดเนรมิตวิปัสสนา | เชียงคาน | แก่งคุดคู้

Share

Share

  โปรแกรม
WTLOEWE002 : รักจังเลย..ชมหมอกริมโขง 3 วัน 2 คืน BY WE (JAN-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 09.30 น. - เลย - ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย - วัดป่าห้วยลาด - ภูเรือ
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
  อาหารเช้า / เที่ยง       
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - สนามบิน - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า
  วันเดินทาง
16 - 18 ม.ค. 64
23 - 25 ม.ค. 64
30 ม.ค. - 01 ก.พ. 64
8,990
8,990
8,990
06 - 08 ก.พ. 64
20 - 22 ก.พ. 64
26 - 28 ก.พ. 64
8,990
8,990
10,990
13 - 15 มี.ค.64
8,990

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com