CEI01 : เชียงราย ผาฮี้ มานี่มีแต่ฮัก 3วัน 2คืน by VZ (JAN-APR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGS-CEI01

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดร่องเสือเต้น | วัดพระแก้ว | วัดห้วยปลากั้ง | พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค

Share

Share

  โปรแกรม
CEI01 : เชียงราย ผาฮี้ มานี่มีแต่ฮัก 3วัน 2คืน by VZ (JAN-APR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – วัดร่องเสือเต้น –  วัดพระแก้ว  – วัดห้วยปลากั้ง – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 2ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
06 - 08 ม.ค. 64
10 – 12 ม.ค. 64
13 – 15 ม.ค. 64
16 – 18 ม.ค. 64
20 – 22 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
24 – 26 ม.ค. 64
26 – 28 ม.ค. 64
8,999
8,999
7,999
9,999
8,999
9,999
8,999
8,999
01 – 03 ก.พ. 64
03 – 05 ก.พ. 64
07 – 09 ก.พ. 64
16 – 18 ก.พ. 64
19 – 21 ก.พ. 64
22 – 24 ก.พ. 64
26 – 28 ก.พ. 64
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 64
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 64
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
10,999
9,999
8,999
06 – 08 มี.ค. 64
09 – 11 มี.ค. 64
14 – 16 มี.ค. 64
16 – 18 มี.ค. 64
18 – 20 มี.ค. 64
21 – 23 มี.ค. 64
24 – 26 มี.ค. 64
26 – 28 มี.ค. 64
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
04 – 06 เม.ย. 64
08 – 10 เม.ย. 64
18 – 20 เม.ย. 64
21 – 23 เม.ย. 64
24 – 26 เม.ย. 64
25 – 27 เม.ย. 64
27 – 29 เม.ย. 64
29  เม.ย. – 01 พ.ค. 64
10,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ จำนวน 300 บาท/ท่าน 
  • อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง
Powered by MakeWebEasy.com