NNT03 : แพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3วัน2คืน by FD (JAN-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGS-NNT03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA | วนอุทยานแพะเมืองผี | คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดพระธาตุช่อแฮ | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) | ถนนคนเดิน

Share

Share

  โปรแกรม
NNT03 : แพร่ - น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3วัน2คืน by FD (JAN-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน  – วัดพระธาตุช่อแฮ                                            
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2วัดจอมสวรรค์ – บ้านทุ่งโฮ้ง – จังหวัดน่าน – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคนเดิน
  อาหารเช้า / เที่ยง
วันที่ 3พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี  - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
12 – 14 ม.ค. 64
19 – 21 ม.ค. 64
26 – 28 ม.ค. 64
8,999
8,999
8,999
02 – 04 ก.พ. 64
08 – 1 ก.พ. 64
15 – 17 ก.พ. 64
22 – 24 ก.พ. 64
8,999
8,999
8,999
8,999
02 – 04 มี.ค. 64
09 – 11 มี.ค. 64
16 – 18 มี.ค. 64
23 – 25 มี.ค. 64
8,999
8,999
8,999
8,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ จำนวน 300 บาท/ท่าน 
  • อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง
Powered by MakeWebEasy.com