ZCRI05 : เชียงราย ดอยตง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง ชมดอกพญาเสือโคร่ง 3วัน 2คืน by VZ (JAN-FEB)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZCRI05

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | พระตำหนักดอยตุง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ดอยผาฮี้ | ชมพญาเสือโคร่งดอยแม่สลอง | สิงห์ปาร์ค

Share

Share

  โปรแกรม
ZCRI05 : เชียงราย ดอยตง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง ชมดอกพญาเสือโคร่ง 3วัน 2คืน by VZ (JAN-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
  อาหารเย็น
วันที่ 2ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ชมพญาเสือโคร่งดอยแม่สลอง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
08 – 10 ม.ค. 64
14 – 16 ม.ค. 64
15 – 17 ม.ค. 64
21 – 23 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
28 – 30 ม.ค. 64
29 – 31 ม.ค. 64
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
04 – 06 ก.พ. 64
05 – 07 ก.พ. 64
11 – 13 ก.พ. 64
12 – 14 ก.พ. 64
18 – 20 ก.พ. 64
19 – 21 ก.พ. 64
26 – 28 ก.พ. 64
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
12,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ท่าน 
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6-8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ 
Powered by MakeWebEasy.com