WTCNXVN001 : แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้ ขี่ช้าง ล่องแพ 4วัน 2คืน by VAN (OCT-DEC)

SKU : BHGO-WTCNXVN001

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค | วัดร่องเสือเต้น | ไร่ชาฉุยฟง | วัดห้วยปลากั้ง | จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม | สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest | ปางช้างแม่แตง | พระธาตุดอยคำ | แกรนด์แคนยอน

Share

Share

  โปรแกรม
WTCNXVN001 : แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้ ขี่ช้าง ล่องแพ 4 วัน 2 คืน by VAN (OCT-DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เชียงราย
วันที่ 2  เชียงใหม่ – เชียงราย – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – วัดร่องเสือเต้น –
ไร่ชาฉุยฟง
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 3วัดห้วยปลากั้ง – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest  
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 4ปางช้างแม่แตง – พระธาตุดอยคำ – แกรนด์แคนยอน - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
22 - 25 ต.ค. 63
29 ต.ค. - 01 พ.ย.63
6,990
6,990
12 - 15 พ.ย. 63
19 - 22 พ.ย. 63
26 - 29 พ.ย. 63
6,990
6,990
6,990
03 - 06 ธ.ค. 63
10 - 13 ธ.ค. 63
17 - 20 ธ.ค. 63
6,990
6,990
6,990

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com