ZCRI03 : เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 3วัน 2คืน by VZ (JAN-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZCRI03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ดอยตุง | พระตำหนักดอยตุง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ดอยผาฮี้ | ไร่ชาฉุยฟง | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) | วัดร่องขุ่น

Share

Share

  โปรแกรม
ZCRI03 : เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 3วัน 2คืน by VZ (JAN-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
  อาหารเย็น
วันที่ 2  ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
08 – 10 ม.ค. 64
14 – 16 ม.ค. 64
15 – 17 ม.ค. 64
21 – 23 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
28 – 30 ม.ค. 64
29 – 31 ม.ค. 64
8,999
7,999
8,999
7,999
8,999
7,999
8,999
04 – 06 ก.พ. 64
05 – 07 ก.พ. 64
11 – 13 ก.พ. 64
12 – 14 ก.พ. 64
18 – 20 ก.พ. 64
19 – 21 ก.พ. 64
26 – 28 ก.พ. 64
7,999
8,999
7,999
8,999
7,999
8,999
12,999
05 – 06 มี.ค. 64
12 – 14 มี.ค. 64
19 – 21 มี.ค. 64
26 – 28 มี.ค. 64
8,999
8,999
8,999
8,999
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 - 8  ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ 
Powered by MakeWebEasy.com