ZCRI04 : เลทส์โก เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ชมดอกทิวลิป 3D2N by VZ (DEC)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZCRI04

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ดอยตุง | พระตำหนักดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ดอยผาฮี้ | ไร่ชาฉุยฟง | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) | วัดร่องขุ่น

Share

Share

  โปรแกรม
ZCRI04 : เลทส์โก เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ชมดอกทิวลิป 3D2N by VZ (DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เชียงราย - เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64
01 – 03 ม.ค. 64
12,999
12,999

 หมายเหตุ
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

Powered by MakeWebEasy.com