BTTH40 : มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน by VZ (DEC-FEB)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-BTTH40

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี | อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ | ถนนคนเดินเบตง | จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk | สะพานแตปูซู | อุโมงค์ปิยะมิตร | สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง | บ่อน้ำร้อนเบตง | ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม | ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก

Share

Share

  โปรแกรม
BTTH40 : มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน by VZ (DEC-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ทเบตง - ถนนคนเดินเบตง
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk - สะพานแตปูซู - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง - บ่อน้ำร้อนเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - วัดพุทธาธิวาส - ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง 
 อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3เขื่อนบางลาง - วัดช้างให้ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหารเช้า /เที่ยง
  วันเดินทาง
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
13,399
13,399
15 - 17 ม.ค.64
8,999
12 - 14 ก.พ. 64
26 - 28 ก.พ. 64
8,999
10,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิป)
Powered by MakeWebEasy.com