ZCMI07 : เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน by VZ (NOV-FEB)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZCMI07

เดินทาง พ.ย. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | วัดพระธาตุดอยคำ | ม่อนแจ่ม | SKY WALK ม่อนแจ่ม | สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว | อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย | วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร | วัน นิมมาน | คาเฟ่ No.39 | วัดโลกโมฬี | ถ่ายรูปประตูท่าแพ | เจดีย์หลวง | ตลาดวโรรส

Share

Share

  โปรแกรม
ZCMI07 : เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน by VZ (NOV-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน
 อาหารเช้า /เที่ยง
วันที่ 3  วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
13 – 15 พ.ย. 63
27 – 29 พ.ย. 63
8,999
9,999
12 – 14 ธ.ค. 63
18 – 20 ธ.ค. 63
9,999
8,999
08 – 10 ม.ค. 64
15 – 17 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
29 – 31 ม.ค. 64
9,999
8,999
8,999
8,999
05 – 07 ก.พ. 64
12 – 14 ก.พ. 64
19 – 21 ก.พ. 64
26 – 28 ก.พ. 64
8,999
9,999
8,999
9,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท
  • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้
Powered by MakeWebEasy.com