ITH555 : เชียงราย ไม่เดียวดาย เที่ยวสบายเพราะมีเรา 3 วัน 2 คืน by Thai Viet Jet Air (SEP-DEC)

BHI-ITH555

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน Thai Viet Jet Air (VZ) | พักแม่สลอง1คืน เมืองเชียงราย1คืน | (ไร่ชา,ดอยแม่สลอง,ดอยตุง,ดอยช้างมูบ,บ้านผาฮี้,ดอยผาหมี,สิงห์ปาร์ค,วัดร่องขุ่น) | พิเศษ แถมกาแฟดริปผาฮี้,รถรางสิงห์ปาร์ค | อาหาร 6มื้อ(พิเศษ อาหารยูนนาน)

Share

Share

  โปรแกรม
ITH555 : เชียงราย ไม่เดียวดาย เที่ยวสบายเพราะมีเรา 3 วัน 2 คืน by Thai Viet Jet Air (SEP-DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ132 BKK-CEI 13.30-14.55 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา101 – พักแม่สลอง
 อาหารเย็น
วันที่ 2  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ (แถมกาแฟดริป) – ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น – เรียวกังคาเฟ่ - ร้านของฝากนันทวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ท่าอากาศสุวรรณภูมิเที่ยวบิน VZ135 CEI-BKK 19.55-21.20
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
12 - 14 ก.ย. 63
19 - 21 ก.ย. 63
26 - 28 ก.ย. 63
6,900
6,900
6,900
03 - 05 ต.ค. 63
10 - 12 ต.ค. 63
17 - 19 ต.ค. 63
23 - 25 ต.ค. 63
24 - 26 ต.ค. 63
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
07 - 09 พ.ย. 63
14 - 16 พ.ย. 63
21 - 23 พ.ย. 63
28 - 30 พ.ย. 63
7,900
7,900
7,900
7,900
04 - 06 ธ.ค. 63
05 - 07 ธ.ค. 63
12 - 14 ธ.ค. 63
19 - 21 ธ.ค. 63
8,900
8,900
8,900
8,900

 หมายเหตุ
  • ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
  • ไม่รวม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
Powered by MakeWebEasy.com