พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3วัน2คืน FD (JUN-AUG)

BHZG-ZRGN01

เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง | วัดมหาเจดีย์ | พระธาตุอินทร์แขวน | เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระพุทธไสยยาสน์ | ชเวตาเหลียว

Share

Share

  โปรแกรม
ZRGN01 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่ 3เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 – 07 มิ.ย. 2563
06 – 08 มิ.ย. 2563
11 – 13 มิ.ย. 2563
12 – 14 มิ.ย. 2563
13 – 15 มิ.ย. 2563
19 – 21 มิ.ย. 2563
20 – 22 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
27 – 29 มิ.ย. 2563
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
04 – 06 ก.ค. 2563
05 – 07 ก.ค. 2563
10 – 12 ก.ค. 2563
11 – 13 ก.ค. 2563
17 – 19 ก.ค. 2563
18 – 20 ก.ค. 2563
24 – 26 ก.ค. 2563
12,999
10,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
01 – 03 ส.ค. 2563
07 – 09 ส.ค. 2563
08 – 10 ส.ค. 2563
14 – 16 ส.ค. 2563
15 – 17 ส.ค. 2563
21 – 23 ส.ค. 2563
22 – 24 ส.ค. 2563
28 – 30 ส.ค. 2563
29 – 31 ส.ค. 2563
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com