ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน EK (MAR-JUL)

BHGO-MXPEK042

เดินทาง ม.ค. - ก.ค. 63 | สายการบิน Emirates (EK) | ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น

Share

Share

  โปรแกรม
VIEWKU01 : ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา – แทซ
วันที่ 3แทซ – มองเทรอซ์ – เข้าปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 4โลซานน์ – กรุงเบิร์น - อินเทอร์ลาเคน - ซุก
วันที่ 5ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
วันที่ 6มิลาน - Fidenza Village Outlet - สนามบิน
วันที่ 7ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
11 – 17 มี.ค. 63
18 – 24 มี.ค. 63
39,990.-
39,990.-
01 – 07 เม.ย. 63
09 – 15 เม.ย. 63
26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
43,990.-
48,990.-
43,990.-
01 – 07 พ.ค. 63
06 – 12 พ.ค. 63
20 – 26 พ.ค. 63
27 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
43,990.-
42,990.-
42,990.-
42,990.-
02 – 08 มิ.ย. 63
24 – 30 มิ.ย. 63
43,990.-
43,990.-
01 – 07 ก.ค. 63
22 – 28 ก.ค. 63
43,990.-
43,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ (21 สวิตฟรังก์)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)
Powered by MakeWebEasy.com