มหัศจรรย์... EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TG (APR-JUL)

BHBE-EUR03

เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ปิซ่า | เวนิสเมสเตร้ | ท่าเรือตรอนเคตโต้ | เกาะเวนิส | จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค | สะพานรีอาลโต้ | เวนิสเมสเตร้

Share

Share

  โปรแกรม
EUR03 : มหัศจรรย์... EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า
วันที่ 3ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
วันที่ 4เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ 5อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • ดิฌง (ฝรั่งเศส)
วันที่ 6ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 7พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
วันที่ 8สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ
วันที่ 9กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
3 - 11 เม.ย. 63
69,900
1 - 9 พ.ค. 6367,900
2 – 10 มิ.ย. 6367,900
3 – 11 ก.ค. 6369,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
  • ค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 1 ยูโร/ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com