มหัศจรรย์ CROATIA 7วัน 4 คืน 7 วัน 4 คืน TK (MAR-JUN)

BHBE-CRO01

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | พริตวิเซ่ | อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | เมืองซาดาร์ | ซิเบนิค | โทรเกียร์ | สปลิท | ดูโกโพลิเย

Share

Share

  โปรแกรม
CRO01 : มหัศจรรย์ CROATIA 7วัน 4 คืน 7 วัน 4 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ่
วันที่ 3พริตวิเซ่ • อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ •  เมืองซาดาร์
วันที่ 4ซาดาร์ • ซิเบนิค •  โทรเกียร์ •  สปลิท   • ดูโกโพลิเย
วันที่ 5ดูโกโพลิเย   •  โมสตาร์ •  สตอน • นีอุม
วันที่ 6นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน
วันที่ 7กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
23- 29 มี.ค. 63
52,900.-
28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
6 – 12  พ.ค. 63
55,900.-
55,900.-
2 – 8 มิ.ย. 6355,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 12 ยูโร
  • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร /ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com