ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน CI (MAR-OCT)

BHTN-CITPE01

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เมืองเจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Share

Share

  โปรแกรม
CITPE01 : ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน CI


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย
วันที่ 2เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วันที่ 3ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 4ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
  วันเดินทาง
04 - 07 มี.ค. 2563
06 – 09 มี.ค. 2563
08 - 11 มี.ค. 2563 
11 - 14 มี.ค. 2563 
16 - 19 มี.ค. 2563 
18 - 21 มี.ค. 2563 
23 - 26 มี.ค. 2563
25 - 28 มี.ค. 2563 
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
14,888.-
15,888.-
20 - 23 เม.ย. 256315,888.-
05 - 08 พ.ค. 2563
08 - 11 พ.ค. 2563
18 - 21 พ.ค. 2563
21 - 24 พ.ค. 2563
29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2563
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
04 - 07 มิ.ย. 2563
08 - 11 มิ.ย. 2563
16 - 19 มิ.ย. 2563
15,888.-
15,888.-
15,888.-
02 - 05 ก.ค. 2563
09 - 12 ก.ค. 2563
16 - 19 ก.ค. 2563
23 - 26 ก.ค. 2563
28 - 31 ก.ค. 2563
30 ก.ค. - 02 ส.ค. 2563
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
04 – 07 ส.ค. 2563
06 - 09 ส.ค. 2563
10 - 13 ส.ค. 2563
18 - 21 ส.ค. 2563
21 - 24 ส.ค. 2563
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
03 - 06 ก.ย. 2563
07 - 10 ก.ย. 2563
17 - 20 ก.ย. 2563
29 ก.ย. - 02 ต.ค. 2563
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
13 - 16 ต.ค. 2563
19 - 22 ต.ค. 2563
16,888.-
16,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NT/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com