มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน SL (MAR-JUN)

BHBE-TPE03

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | หมู่บ้านสายรุ้ง | MIHAYARA ICE CREAM | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจียอี้

Share

Share

  โปรแกรม
TPE03 : มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
วันที่ 3เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต      
วันที่ 4ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
02 - 06 มี.ค.63
06 - 10 มี.ค.63
09 - 13 มี.ค.63
16 - 20 มี.ค.63
20 - 24 มี.ค.63
23 - 27 มี.ค.63
27 - 31 มี.ค.63
30 มี.ค. - 03 เม.ย.63
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
01 - 06 เม.ย.63
07 - 12 เม.ย.63
08 - 13 เม.ย.63
09 - 14 เม.ย.63
10 - 15 เม.ย.63
21 - 26 เม.ย.63
22 - 27 เม.ย.63
28 - 03 พ.ค.63
29 เม.ย. - 04 พ.ค.63
17,900
16,900
16,900
18,900
18,900
16,900
17,900
16,900
16,900
03 - 07 เม.ย.63
04 - 08 เม.ย.63
05 - 09 เม.ย.63
06 - 10 เม.ย.63
12 - 16 เม.ย.63
13 - 17 เม.ย.63
14 - 18 เม.ย.63
17 - 21 เม.ย.63
20 - 24 เม.ย.63
24 - 28 เม.ย.63
27 เม.ย. - 01 พ.ค.63
17,900
17,900
15,900
15,900
17,900
17,900
17,900
15,900
14,900
15,900
14,900
01 - 05 พ.ค.63
04 - 08 พ.ค.63
11 - 15 พ.ค.63
15 - 19 พ.ค.63
18 - 22 พ.ค.63
20 - 24 พ.ค.63
22 - 26 พ.ค.63
25 - 29 พ.ค.63
29 พ.ค. - 02 มิ.ย.63
17,900
15,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
01 - 05 มิ.ย.63
04 - 08 มิ.ย.63
08 - 12 มิ.ย.63
12 - 16 มิ.ย.63
15 - 9 มิ.ย.63
19 - 23 มิ.ย.63
22 - 26 มิ.ย.63
26 - 30 มิ.ย.63
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com