มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน SL (MAR-JUN)

BHBE-TPE04

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | หมู่บ้านสายรุ้ง | MIHAYARA ICE CREAM | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจียอี้

Share

Share

  โปรแกรม
TPE04 : มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
วันที่ 3เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต        
วันที่ 4ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
วันที่ 5ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 6ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
03 - 08 มี.ค.63
04 - 09 มี.ค.63
10 - 15 มี.ค.63
11 - 16 มี.ค.63
17 - 22 มี.ค.63
18 - 23 มี.ค.63
24 - 29 มี.ค.63
25 - 30 มี.ค.63
31 มี.ค. - 05 เม.ย.63
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
01 - 06 เม.ย.63
07 - 12 เม.ย.63
08 - 13 เม.ย.63
09 - 14 เม.ย.63
10 - 15 เม.ย.63
21 - 26 เม.ย.63
22 - 27 เม.ย.63
28 - 03 พ.ค.63
29 เม.ย. - 04 พ.ค.63
17,900
16,900
16,900
18,900
18,900
16,900
17,900
16,900
16,900
02 - 07 พ.ค.63
05 - 10 พ.ค.63
12 - 17 พ.ค.63
19 - 24 พ.ค.63
20 - 25 พ.ค.63
26 - 31 พ.ค.63
27 พ.ค. - 01 มิ.ย.63
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
02 - 07 มิ.ย.63
09 - 14 มิ.ย.63
10 - 15 มิ.ย.63
16 - 21 มิ.ย.63
17 - 22 มิ.ย.63
23 - 28 มิ.ย.63
24 - 29 มิ.ย.63
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com