ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน VZ (MAR-OCT)

BHJW-PVN27

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | ฮอยอัน | เมืองมรดกโลก | หมู่บ้านหินอ่อน | ชมสะพานญี่ปุ่น | วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) | ภูเขาบานาฮิลล์ | พักบนบานาฮิลล์

Share

Share

  โปรแกรม
PVN27 : ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-เรือกระด้ง-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน
วันที่ 2ฮอยอัน-เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์-พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 3ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-พักเมืองดานัง
วันที่ 4ดานัง-องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง-กรุงเทพ
  วันเดินทาง
29 มี.ค. – 01 เม.ย.63
30 มี.ค. – 02 เม.ย.63
31 มี.ค. – 03 เม.ย.63
01 – 04 เม.ย.63
02 – 05 เม.ย.63
03 – 06 เม.ย.63
04 – 07 เม.ย.63
05 – 08 เม.ย.63
06 – 09 เม.ย.63
07 – 10 เม.ย.63
08 – 11 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14 – 17 เม.ย.63
15 – 18 เม.ย.63
16 – 19 เม.ย.63
17 – 20 เม.ย.63
18 – 21 เม.ย.63
19 – 22 เม.ย.63
20 – 23 เม.ย.63
21 – 24 เม.ย.63
22 – 25 เม.ย.63
23 – 26 เม.ย.63
24 – 27 เม.ย.63
25 – 28 เม.ย.63
26 – 29 เม.ย.63
27 – 30 เม.ย.63
28 เม.ย. – 01 พ.ค.63
29 เม.ย. – 02 พ.ค.63
30 เม.ย. – 03 พ.ค.63
12,999
12,999
12,999
12,999
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
15,900
16,900
17,900
17,900
16,900
15,900
15,900
15,900
13,900
13,900
12,999
12,999
12,999
12,999
13,900
13,900
13,900
12,999
12,999
13,900
13,900
14,900
01 – 04 พ.ค.63
02 – 05 พ.ค.63
03 – 06 พ.ค.63
04 – 07 พ.ค.63
05 – 08 พ.ค.63
06 – 09 พ.ค.63
07 – 10 พ.ค.63
08 – 11 พ.ค.63
09 – 12 พ.ค.63
10 – 13 พ.ค.63
11 – 14 พ.ค.63
14 – 17 พ.ค.63
15 – 18 พ.ค.63
16 – 19 พ.ค.63
17 – 20 พ.ค.63
20 – 23 พ.ค.63
21 – 24 พ.ค.63
22 – 25 พ.ค.63
23 – 26 พ.ค.63
24 – 27 พ.ค.63
27 – 30 พ.ค.63
28 – 31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.63
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.63
14,900
14,900
14,900
14,900
12,999
12,999
12,999
13,900
13,900
13,900
12,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
13,900
01 – 04 มิ.ย.63
02 – 05 มิ.ย.63
03 – 06 มิ.ย.63
04 – 07 มิ.ย.63
05 – 08 มิ.ย.63
06 – 09 มิ.ย.63
07 – 10 มิ.ย.63
10 – 13 มิ.ย.63
11 – 14 มิ.ย.63
12 – 15 มิ.ย.63
13 – 16 มิ.ย.63
17 – 20 มิ.ย.63
18 – 21 มิ.ย.63
19 – 22 มิ.ย.63
20 – 23 มิ.ย.63
21 – 24 มิ.ย.63
24 – 27 มิ.ย.63
25 – 28 มิ.ย.63
26 – 29 มิ.ย.63
27 – 30 มิ.ย.63
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.63
12,999
12,999
13,900
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
01 – 04 ก.ค.63
02 – 05 ก.ค.63
03 – 06 ก.ค.63
04 – 07 ก.ค.63
05 – 08 ก.ค.63
06 – 09 ก.ค.63
07 – 10 ก.ค.63
08 – 11 ก.ค.63
09 – 12 ก.ค.63
10 – 13 ก.ค.63
11 – 14 ก.ค.63
12 – 15 ก.ค.63
15 – 18 ก.ค.63
16 – 19 ก.ค.63
17 – 20 ก.ค.63
18 – 21 ก.ค.63
19 – 22 ก.ค.63
22 – 25 ก.ค.63
23 – 26 ก.ค.63
24 – 27 ก.ค.63
25 – 28 ก.ค.63
26 – 29 ก.ค.63
27 – 30 ก.ค.63
28 – 31 ก.ค.63
29 ก.ค. – 01 ส.ค.63
30 ก.ค. – 02 ส.ค.63
31 ก.ค. – 03 ส.ค.63
11,999
13,900
15,900
15,900
13,900
12,999
12,999
12,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,999
13,900
13,900
01 – 04 ส.ค.63
02 – 05 ส.ค.63
05 – 08 ส.ค.63
06 – 09 ส.ค.63
07 – 10 ส.ค.63
08 – 11 ส.ค.63
09 – 12 ส.ค.63
10 – 13 ส.ค.63
11 – 14 ส.ค.63
12 – 15 ส.ค.63
13 – 16 ส.ค.63
14 – 17 ส.ค.63
15 – 18 ส.ค.63
16 – 19 ส.ค.63
19 – 22 ส.ค.63
20 – 23 ส.ค.63
21 – 24 ส.ค.63
22 – 25 ส.ค.63
23 – 26 ส.ค.63
26 – 29 ส.ค.63
27 – 30 ส.ค.63
28 – 31 ส.ค.63
29 ส.ค. – 01 ก.ย.63
30 ส.ค. – 02 ก.ย.63
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
13,900
12,999
12,999
13,900
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
13,900
02 – 05 ก.ย.63
03 – 06 ก.ย.63
04 – 07 ก.ย.63
05 – 08 ก.ย.63
06 – 09 ก.ย.63
09 – 12 ก.ย.63
10 – 13 ก.ย.63
11 – 14 ก.ย.63
12 – 15 ก.ย.63
13 – 16 ก.ย.63
16 – 19 ก.ย.63
17 – 20 ก.ย.63
18 – 21 ก.ย.63
19 – 22 ก.ย.63
20 – 23 ก.ย.63
23 – 26 ก.ย.63
24 – 27 ก.ย.63
25 – 28 ก.ย.63
26 – 29 ก.ย.63
27 – 30 ก.ย.63
30 ก.ย. – 03 ต.ค.63
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
13,900
01 – 04 ต.ค.63
02 – 05 ต.ค.63
03 – 06 ต.ค.63
04 – 07 ต.ค.63
05 – 08 ต.ค.63
06 – 09 ต.ค.63
07 – 10 ต.ค.63
08 – 11 ต.ค.63
09 – 12 ต.ค.63
10 – 13 ต.ค.63
11 – 14 ต.ค.63
12 – 15 ต.ค.63
13 – 16 ต.ค.63
14 – 17 ต.ค.63
15 – 18 ต.ค.63
16 – 19 ต.ค.63
17 – 20 ต.ค.63
18 – 21 ต.ค.63
19 – 22 ต.ค.63
20 – 23 ต.ค.63
21 – 24 ต.ค.63
13,900
13,900
13,900
12,999
12,999
12,999
12,999
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,999
12,999
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com