ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน2คืน VZ (MAR-OCT)

BHJW-PVN22

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | ฮอยอัน | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองมรดกโลกฮอยอัน | วัดกวางตุ้ง | พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ | เมืองดานัง

Share

Share

  โปรแกรม
PVN22 : ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน2คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง
วันที่ 2บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
วันที่ 3ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29-31 มี.ค. 63
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
01-03 เม.ย. 63
02-04 เม.ย. 63
03-05 เม.ย. 63
04-06 เม.ย. 63
05-07 เม.ย. 63
06-08 เม.ย. 63
07-09 เม.ย. 63
08-10 เม.ย. 63
09-11 เม.ย. 63
10-12 เม.ย. 63
12-14 เม.ย. 63
14-16 เม.ย. 63
16-18 เม.ย. 63
17-19 เม.ย. 63
19-21 เม.ย. 63
20-22 เม.ย. 63
22-24 เม.ย. 63
23-25 เม.ย. 63
26-28 เม.ย. 63
27-29 เม.ย. 63
28-30 เม.ย. 63
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
12,999
11,999
11,999
12,999
13,999
14,999
13,999
13,999
11,999
11,999
13,999
14,999
15,999
14,999
14,999
13,999
11,999
10,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
01-03 พ.ค. 63
02-04 พ.ค. 63
03-05 พ.ค. 63
04-06 พ.ค. 63
05-07 พ.ค. 63
06-08 พ.ค. 63
07-09 พ.ค. 63
08-10 พ.ค. 63
09-11 พ.ค. 63
10-12 พ.ค. 63
11-13 พ.ค. 63
12-14 พ.ค. 63
13-15 พ.ค. 63
14-16 พ.ค. 63
15-17 พ.ค. 63
17-19 พ.ค. 63
18-20 พ.ค. 63
19-21 พ.ค. 63
20-22 พ.ค. 63
21-23 พ.ค. 63
22-24 พ.ค. 63
23-25 พ.ค. 63
24-26 พ.ค. 63
25-27 พ.ค. 63
26-28 พ.ค. 63
27-29 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
29-31 พ.ค. 63
31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
14,999
14,999
14,999
14,999
11,999
11,999
12,999
13,999
14,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
12,999
12,999
11,999
01-03 มิ.ย. 63
02-04 มิ.ย. 63
03-05 มิ.ย. 63
04-06 มิ.ย. 63
05-07 มิ.ย. 63
06-08 มิ.ย. 63
07-09 มิ.ย. 63
08-10 มิ.ย. 63
09-11 มิ.ย. 63
10-12 มิ.ย. 63
11-13 มิ.ย. 63
12-14 มิ.ย. 63
13-15 มิ.ย. 63
15-17 มิ.ย. 63
16-18 มิ.ย. 63
17-19 มิ.ย. 63
18-20 มิ.ย. 63
19-21 มิ.ย. 63
20-22 มิ.ย. 63
21-23 มิ.ย. 63
23-25 มิ.ย. 63
24-26 มิ.ย. 63
25-27 มิ.ย. 63
26-28 มิ.ย. 63
27-29 มิ.ย. 63
28-30 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
01-03 ก.ค. 63
02-04 ก.ค. 63
03-05 ก.ค. 63
04-06 ก.ค. 63
05-07 ก.ค. 63
06-08 ก.ค. 63
07-09 ก.ค. 63
08-10 ก.ค. 63
09-11 ก.ค. 63
10-12 ก.ค. 63
11-13 ก.ค. 63
12-14 ก.ค. 63
13-15 ก.ค. 63
14-16 ก.ค. 63
15-17 ก.ค. 63
16-18 ก.ค. 63
17-19 ก.ค. 63
18-20 ก.ค. 63
19-21 ก.ค. 63
20-22 ก.ค. 63
21-23 ก.ค. 63
22-24 ก.ค. 63
23-25 ก.ค. 63
24-26 ก.ค. 63
25-27 ก.ค. 63
26-28 ก.ค. 63
27-29 ก.ค. 63
28-30 ก.ค. 63
29-31 ก.ค. 63
30 ก.ค. - 01 ส.ค. 63
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63
10,999
11,999
12,999
14,999
13,999
12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
12,999
01-03 ส.ค. 63
02-04 ส.ค. 63
03-05 ส.ค. 63
04-06 ส.ค. 63
05-07 ส.ค. 63
06-08 ส.ค. 63
07-09 ส.ค. 63
08-10 ส.ค. 63
09-11 ส.ค. 63
10-12 ส.ค. 63
11-13 ส.ค. 63
12-14 ส.ค. 63
13-15 ส.ค. 63
14-16 ส.ค. 63
15-17 ส.ค. 63
16-18 ส.ค. 63
17-19 ส.ค. 63
18-20 ส.ค. 63
19-21 ส.ค. 63
20-22 ส.ค. 63
21-23 ส.ค. 63
22-24 ส.ค. 63
23-25 ส.ค. 63
24-26 ส.ค. 63
25-27 ส.ค. 63
26-28 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
28-30 ส.ค. 63
29-31 ส.ค. 63
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 63
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 63
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
12,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
01-03 ก.ย. 63
02-04 ก.ย. 63
03-05 ก.ย. 63
04-06 ก.ย. 63
05-07 ก.ย. 63
06-08 ก.ย. 63
07-09 ก.ย. 63
08-10 ก.ย. 63
09-11 ก.ย. 63
10-12 ก.ย. 63
11-13 ก.ย. 63
12-14 ก.ย. 63
13-15 ก.ย. 63
14-16 ก.ย. 63
15-17 ก.ย. 63
16-18 ก.ย. 63
17-19 ก.ย. 63
18-20 ก.ย. 63
19-21 ก.ย. 63
20-22 ก.ย. 63
21-23 ก.ย. 63
22-24 ก.ย. 63
23-25 ก.ย. 63
24-26 ก.ย. 63
25-27 ก.ย. 63
26-28 ก.ย. 63
27-29 ก.ย. 63
28-30 ก.ย. 63
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 63
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 63
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
01-03 ต.ค. 63
02-04 ต.ค. 63
03-05 ต.ค. 63
04-06 ต.ค. 63
05-07 ต.ค. 63
06-08 ต.ค. 63
07-09 ต.ค. 63
08-10 ต.ค. 63
09-11 ต.ค. 63
10-12 ต.ค. 63
11-13 ต.ค. 63
12-14 ต.ค. 63
13-15 ต.ค. 63
14-16 ต.ค. 63
15-17 ต.ค. 63
16-18 ต.ค. 63
17-19 ต.ค. 63
18-20 ต.ค. 63
19-21 ต.ค. 63
20-22 ต.ค. 63
21-23 ต.ค. 63
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com