บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน BI (APR-OCT)

BHGO-DPSBI001

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 63 | สายการบิน Royal Brunei Airlines (BI) | บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอาย

Share

Share

  โปรแกรม
DPSBI001  : บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน BI


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
วันที่ 2ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์
วันที่ 3บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต – Kecak Dance
วันที่ 4สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์Royal Regalia– หมู่บ้านกลางน้ำ
วันที่ 5มัสยิด Jame  Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63
23,900
05 พ.ค. – 09 พ.ค. 6323,900
16 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 6322,900
21 ก.ค. – 25 ก.ค. 6322,900
11 ส.ค. – 15 ส.ค. 6323,900
15 ก.ย. – 19 ก.ย. 6322,900
20 ต.ค. – 24 ต.ค. 6323,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com