อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน TG (APR-JUN)

BHGO-DPSTG003

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี | วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน

Share

Share

  โปรแกรม
DPSTG003  : อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู  - ระบำไฟ – หาดจิมบารัน
วันที่ 2ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
วันที่ 3บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน  - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
วันที่ 4วัดอูลันดานู บราตัน -  ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
03 – 06 เม.ย. 63
10 – 13 เม.ย. 63
13 – 16 เม.ย. 63
30,900.-
33,900.-
33,900.-
01 – 04 พ.ค. 63
06 – 09 พ.ค. 63
23 – 26 พ.ค. 63
29,900.-
29,900.-
29,900.-
04 – 07 มิ.ย. 63
25 – 28 มิ.ย. 63
29,900.-
29,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com