มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน SL (MAR-JUN)

BHBE-BAL03

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | บาหลี | ย็อกยาการ์ตา | เทวลัยปรัมบานัน | บุโรพุทโธ | วัดปะวน | วัดเมนดุต

Share

Share

  โปรแกรม
BAL03  : มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ •  บาหลี • หาดจิมบารัน
วันที่ 2บาหลี • ย็อกยาการ์ตา •เทวลัยปรัมบานัน •บุโรพุทโธ •วัดปะวน •วัดเมนดุต •ช้อปปปิ้ง
วันที่ 3ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • วัดบราตัน •  นาขั้นบันได
วันที่ 4วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์
วันที่ 5 บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 10 มี.ค.63
27 – 31 มี.ค.63
22,900
24,900
14 – 18 เม.ย.63
17 – 21 เม.ย.63
18 – 22 เม.ย.63
19 – 23 เม.ย.63
20 – 24 เม.ย.63
24 – 28 เม.ย.63
26,900
25,900
24,900
23,900
23,900
25,900
05 – 09 พ.ค.63
22 – 26 พ.ค.63
23 – 27 พ.ค.63
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.63
23,900
24,900
24,900
24,900
01 – 05 มิ.ย.63
05 – 09 มิ.ย.63
13 – 17 มิ.ย.63
14 – 18 มิ.ย.63
16 – 20 มิ.ย.63
19 – 23 มิ.ย.63
23,900
24,900
25,900
24,900
23,900
24,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com