ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5วัน3คืน SL (FEB-MAY)

BHZG-ZTPE41

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน LION AIR (SL) | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน | SISI-NAN-CUN-OLD-MILITARY-VILLAGE | ตึกไทเป-101 | ซีเหมินติง

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE41 : ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5วัน3คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่ 2เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
วันที่ 3ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป
วันที่ 4อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันที่ 5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
21 – 25 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
13,878
14,878
14,878
04 – 08 มี.ค. 2563
05 – 09 มี.ค. 2563
06 – 10 มี.ค. 2563
11 – 15 มี.ค. 2563
12 – 16 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
18 – 22 มี.ค. 2563
19 – 23 มี.ค. 2563
20 – 24 มี.ค. 2563
25 – 29 มี.ค. 2563
26 – 30 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
13,878
02 – 06 เม.ย. 2563
03 – 07 เม.ย. 2563
08 – 12 เม.ย. 2563
09 – 13 เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
11 – 15 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563
13 – 17 เม.ย. 2563
14 – 18 เม.ย. 2563
15 – 19 เม.ย. 2563
16 – 20 เม.ย. 2563
17 – 21 เม.ย. 2563
23 – 27 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563
15,878
15,878
13,878
18,878
18,878
18,878
18,878
18,878
18,878
18,878
14,878
14,878
13,878
13,878
14,878
14,878
01 – 05 พ.ค. 2563
02 – 06 พ.ค. 2563
06 – 10 พ.ค. 2563
16,878
16,878
16,878
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com