ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6วัน4คืน BR (MAR-JUN)

BHZG-ZTPE52

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งกระเช้าพาโนราม่า | หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE52 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6วัน4คืน BR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
วันที่ 5นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 6หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
11 – 16 มี.ค. 2563
18 – 23 มี.ค. 2563
22,999
22,999
08 – 13 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563
22,999
22,999
03 – 08 มิ.ย. 2563
10 – 15 มิ.ย. 2563
19,999
19,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com