ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4วัน3คืน TG (MAR-JUN)

BHZG-ZTPE20

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE20 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4วัน3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
วันที่ 2ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
05 - 08  มี.ค. 2563
12 - 15  มี.ค. 2563
19 - 22  มี.ค. 2563
26 – 29  มี.ค. 2563
19,999
19,999
19,999
19,999
03 – 06 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
12 – 15 เม.ย. 2563
23 – 26 เม.ย. 2563
30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563
20,999
26,999
28,999
19,999
20,999
03 – 06 พ.ค. 2563
14 – 17 พ.ค. 2563
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
20,999
19,999
20,999
18 – 21 มิ.ย. 2563
19,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com