ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5วัน3คืน BR (MAR-JUN)

BHZG-ZTPE59

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า | วัดหลงซาน | อุทยานอาลีซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น | น้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว | อุทยานแห่งชาติ-เย่หลิ่ว

Share

หมวดหมู่ : จักรี Taiwan Nantou

Share

  โปรแกรม
ZTPE59 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5วัน3คืน BR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้
วันที่ 3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
05 - 09 มี.ค. 2563
17,999
03 - 07 เม.ย. 2563
16 - 20 เม.ย. 2563
23 - 27 เม.ย. 2563
20,999
19,999
19,999
07 - 11 พ.ค. 2563
13 - 17 พ.ค. 2563
21 - 25 พ.ค. 2563
28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2563
19,999
19,999
18,999
18,999
25 - 29 มิ.ย. 2563
17,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com