ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] 4วัน3คืน CI (APR-OCT)

BHZG-ZTPE37

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ตลาดปลาไทเป

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE37 : ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] 4วัน3คืน CI


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
วันที่ 2หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
15 – 18 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย.  2563
22 – 25 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
17,999
15,999
15,999
15,999
16,999
02 – 05 พ.ค. 2563
06 – 09 พ.ค. 2563
13 – 16 พ.ค. 2563
16 – 19 พ.ค. 2563
20 – 23 พ.ค. 2563
23 – 26 พ.ค. 2563
27 – 30 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
17,999
17,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
03 – 06 มิ.ย. 2563
06 – 09 มิ.ย. 2563
10 – 13 มิ.ย. 2563
13 – 16 มิ.ย. 2563
17 – 20 มิ.ย. 2563
17,999
15,999
14,999
15,999
14,999
04 – 07 ก.ค. 2563
08 – 11 ก.ค. 2563
11 – 14 ก.ค. 2563
15 – 18 ก.ค. 2563
18 – 21 ก.ค. 2563
22 – 25 ก.ค. 2563
25 – 28 ก.ค. 2563
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563
17,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
01 – 04 ส.ค. 2563
05 – 08 ส.ค. 2563
08 – 11 ส.ค. 2563
12 – 15 ส.ค. 2563
15 – 18 ส.ค. 2563
19 – 22 ส.ค. 2563
22 – 25 ส.ค. 2563
26 – 29 ส.ค. 2563
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2563
15,999
14,999
15,999
17,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
02 – 05 ก.ย. 2563
05 – 08 ก.ย. 2563
09 – 12 ก.ย. 2563
12 – 15 ก.ย. 2563
16 – 19 ก.ย. 2563
19 – 22 ก.ย. 2563
23 – 26 ก.ย. 2563
26 – 29 ก.ย. 2563
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2563
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
03 – 06 ต.ค. 2563
07 – 10 ต.ค. 2563
10 – 13 ต.ค. 2563
14 – 17 ต.ค. 2563
17 – 20 ต.ค. 2563
21 – 24 ต.ค. 2563
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com