มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน VJ (MAR-JUN)

BHBE-VN005

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VJ) | ลาวไก | ซาปา | ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | ชมน้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา

Share

Share

  โปรแกรม
VN005 : มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • ฮานอย • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ชมน้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา
วันที่ 3ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย
วันที่ 4ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 5ฮานอย • กรุงเทพฯ  
  วันเดินทาง
06 - 10 ก.พ. 63
07 - 11 ก.พ. 63
08 - 12 ก.พ. 63
13 - 17 ก.พ. 63
20 - 24 ก.พ. 63
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
05 - 09 มี.ค. 63
12 - 16 มี.ค. 63
19 - 23 มี.ค. 63
26 - 30 มี.ค. 63
11,999
11,999
13,900
13,900
02 - 06 เม.ย. 63
03 - 07 เม.ย. 63
04 - 08 เม.ย. 63
10 - 14 เม.ย. 63
11 - 15 เม.ย. 63
12 - 16 เ.ม.ย. 63
13 - 17 เม.ย. 63
23 - 27 เม.ย. 63
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
13,900
13,900
13,900
16,900
16,900
16,900
15,900
12,900
13,900
01 - 05 พ.ค. 63
07 - 11 พ.ค. 63
14 - 18 พ.ค. 63
13,900
13,900
13,900
03 - 07 มิ.ย. 63
18 - 22 มิ.ย. 63
14,900
14,900
03 – 07 ก.ค. 6314,900
12 – 16 ส.ค. 63
13 – 17 ส.ค. 63
13,900
12,900
10 – 14 ก.ย. 63
24 – 28 ก.ย. 63
12,900
12,900
01 – 05 ต.ค. 63
08 – 12 ต.ค. 63
09 – 13 ต.ค. 63
15 – 19 ต.ค. 63
23 – 27 ต.ค. 63
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 63
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com