เวียดนามใต้-ดาลัท-มุยเน่ (บินเข้า-ออก ดาลัท) 4วัน3คืน VZ (FEB-OCT)

BHJW-PVN47

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | มุยเน่ | ทะเลทรายขาวมุยเน่ | ดาลัท | น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน

Share

Share

  โปรแกรม
PVN47 : เวียดนามใต้-ดาลัท-มุยเน่ (บินเข้า-ออก ดาลัท) 4วัน3คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
วันที่ 2มุยเน่-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน
วันที่ 3ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยง-วัดลิงเฟือก-โบสถ์ไก่
วันที่ 4ดาลัท-สวนดอกไม้-ฟาร์มชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
01-04 ก.พ. 63
06-09 ก.พ. 63
07-10 ก.พ. 63
08-11 ก.พ. 63
13-16 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63
15-18 ก.พ. 63
20-23 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
22-25 ก.พ. 63
27 ก.พ.-01 มี.ค. 63
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
11,999
13,900
14,900
14,900
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
05-08 มี.ค. 63
06-09 มี.ค. 63
07-10 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
13-16 มี.ค. 63
14-17 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
03-06 เม.ย. 63
09-12 เม.ย. 63
10-13 เม.ย. 63
11-14 เม.ย. 63
12-15 เม.ย. 63
17-20 เม.ย. 63
18-21 เม.ย. 63
22-25 เม.ย. 63
24-27 เม.ย. 63
13,900
13,900
13,900
15,900
15,900
11,999
11,999
11,999
11,999
01-04 พ.ค. 63
03-06 พ.ค. 63
04-07 พ.ค. 63
10-13 พ.ค. 63
15-18 พ.ค. 63
22-25 พ.ค. 63
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
15,900
13,900
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
05-08 มิ.ย. 63
12-15 มิ.ย. 63
19-22 มิ.ย. 63
26-29 มิ.ย. 63
11,999
11,999
11,999
11,999
03-06 ก.ค. 63
10-13 ก.ค. 63
17-20 ก.ค. 63
24-27 ก.ค. 63
25-28 ก.ค. 63
26-29 ก.ค. 63
27-30 ก.ค. 63
28-31 ก.ค. 63
13,900
11,999
11,999
12,999
13,900
12,999
12,999
12,999
02-05 ส.ค. 63
09-12 ส.ค. 63
21-24 ส.ค. 63
28-31 ส.ค. 63
9,999
11,999
11,999
11,999
11-14 ก.ย. 63
18-21 ก.ย. 63
25-28 ก.ย. 63
11,999
11,999
11,999
02-05 ต.ค. 63
07-10 ต.ค. 63
10-13 ต.ค. 63
11-14 ต.ค. 63
12-15 ต.ค. 63
13-16 ต.ค. 63
14-17 ต.ค. 63
17-20 ต.ค. 63
20-23 ต.ค. 63
21-24 ต.ค. 63
13,900
11,999
13,900
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com