เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก 4วัน3คืน VZ (FEB-OCT)

BHJW-PVN25

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | สะพานมังกร | คาร์ฟดราก้อน | สะพานแห่งความรัก ดานัง | เมืองมรดกโลกฮอยอัน | นั่งเรือกระด้ง

Share

Share

  โปรแกรม
PVN25 : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก 4วัน3คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
วันที่ 2ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
วันที่ 3บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
วันที่ 4เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
  วันเดินทาง
01-04 ก.พ. 63
02-05 ก.พ. 63
03-06 ก.พ. 63
04-07 ก.พ. 63
05-08 ก.พ. 63
06-09 ก.พ. 63
07-10 ก.พ. 63
08-11 ก.พ. 63
09-12 ก.พ. 63
10-13 ก.พ. 63
11-14 ก.พ. 63
12-15 ก.พ. 63
13-16 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63
15-18 ก.พ. 63
16-19 ก.พ. 63
17-20 ก.พ. 63
18-21 ก.พ. 63
19-22 ก.พ. 63
20-23 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
22-25 ก.พ. 63
23-26 ก.พ. 63
24-27 ก.พ. 63
25-28 ก.พ. 63
26-29 ก.พ. 63
27 ก.พ.-01 มี.ค. 63
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
14,900
14,900
14,900
12,900
12,900
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
01-04 มี.ค. 63
02-05 มี.ค. 63
03-06 มี.ค. 63
04-07 มี.ค. 63
05-08 มี.ค. 63
06-09 มี.ค. 63
07-10 มี.ค. 63
08-11 มี.ค. 63
09-12 มี.ค. 63
10-13 มี.ค. 63
11-14 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
13-16 มี.ค. 63
14-17 มี.ค. 63
15-18 มี.ค. 63
16-19 มี.ค. 63
17-20 มี.ค. 63
18-21 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
22-25 มี.ค. 63
23-26 มี.ค. 63
24-27 มี.ค. 63
25-28 มี.ค. 63
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
01-04 เม.ย. 63
03-06 เม.ย. 63
09-12 เม.ย. 63
12-15 เม.ย. 63
17-20 เม.ย. 63
23-26 เม.ย. 63
30 เม.ย.-03 พ.ค. 63
13,900
15,900
15,900
17,900
14,900
13,900
15,900
07-10 พ.ค. 63
13-16 พ.ค. 63
15-18 พ.ค. 63
28-31 พ.ค. 63
13,900
13,900
13,900
13,900
04-07 มิ.ย. 63
11-14 มิ.ย. 63
25-28 มิ.ย. 63
14,900
13,900
13,900
11-14 ก.ค. 63
25-28 ก.ค. 63
13,900
15,900
06-09 ส.ค. 63
15-18 ส.ค. 63
27-30 ส.ค. 63
13,900
13,900
13,900
03-06 ก.ย. 63
12-15 ก.ย. 63
19-22 ก.ย. 63
26-29 ก.ย. 63
13,900
13,900
13,900
13,900
02-05 ต.ค. 63
07-10 ต.ค. 63
09-12 ต.ค. 63
14-17 ต.ค. 63
16-19 ต.ค. 63
21-24 ต.ค. 63
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com