ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด] 3วัน2คืน CX (MAR-MAY)

BHZG-ZHKG14

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | City gate Outlet | A Symphony of Lights

Share

Share

  โปรแกรม
ZHKG14 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด] 3วัน2คืน CX


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights
วันที่ 2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่ 3นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 – 09 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
20 – 22 มี.ค. 2563
21 – 23 มี.ค. 2563
16,999
16,999
16,999
16,999
03 – 05 เม.ย. 2563
10 – 12 เม.ย. 2563
12 – 14 เม.ย. 2563
17 – 19 เม.ย. 2563
24 – 26 เม.ย. 2563
25 – 27 เม.ย. 2563
17,999
21,999
21,999
16,999
16,999
16,999
01 – 03 พ.ค. 2563
03 – 05 พ.ค. 2563
04 – 06 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
19,999
16,999
16,999
16,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com