ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย] 3วัน2คืน MS (MAR)

BHZG-ZHKG16

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน Egypt Air (MS) | ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค | รีพัลส์เบย์ | วัดแชกงหมิว | ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Share

หมวดหมู่ : HKG DIS

Share

  โปรแกรม
ZHKG16 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย] 3วัน2คืน MS


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่ 2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่ 3ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
12 – 14 มีนาคม 2563
19 – 21 มีนาคม 2563
26 – 28 มีนาคม 2563
15,999
15,999
15,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com