หัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX (MAR-APR)

BHGS-HKG01

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน Packfic Airways (CX) | วัดแชกงมิว | วัดหวังต้าเซียน | โรงงานจิวเวอรี่ | ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย

Share

Share

  โปรแกรม
HKG01 : หัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • เซินเจิ้น
วันที่ 2เซินเจิ้น •  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น • ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ • หยก • ยางพารา •  ช้อปปิ้งตงเหมิน • โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันที่ 3วัดแชกงมิว •  วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย • กรุงเทพฯ 
  วันเดินทาง
29 – 02 มี.ค. 63
07 – 09 มี.ค. 63
21 – 23 มี.ค. 63
28 – 30 มี.ค. 63
9,999
10,900
10,900
9,999
04 – 06 เม.ย. 63
11 – 13 เม.ย. 63
14,900
16,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com