มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2] 4วัน3คืน WE (MAR)

BHZG-ZMDL07

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) | พุกาม | เจดีย์กุเปียวจี | เจดีย์ติโลมินโล | วิหารธรรมยันจี | เมืองมัณฑะเลย์

Share

หมวดหมู่ : Phukam Mandalay

Share

  โปรแกรม
ZMDL07 : มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2] 4วัน3คืน WE


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
วันที่ 2พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 3เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
วันที่ 4เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
07 – 10 มี.ค. 2563
14 – 17 มี.ค. 2563
14,999
14,999
14,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com