มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4วัน3คืน PG (MAR-NOV)

BHZG-ZMDL05

เดินทาง มี.ค. - พ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | เมืองพุกาม | เจดีย์ชเวสิกอง | วัดอานันดา | วัดมนุหะ | วัดกุบยางกี | เจดีย์ติโลมินโล

Share

Share

  โปรแกรม
ZMDL05 : มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4วัน3คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
วันที่ 2เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
วันที่ 3พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
วันที่ 4ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
  วันเดินทาง
05 – 08 มี.ค. 2563
12 – 15 มี.ค. 2563
26 – 29 มี.ค. 2563
14,999
14,999
14,999
23 – 26 เมษายน 2563
24 – 27 เมษายน 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
14,999
14,999
16,999
07 – 10 พ.ค. 2563
14 – 17 พ.ค. 2563
21 – 24 พ.ค. 2563
28 – 31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
05 – 08 มิ.ย. 2563
12 – 15 มิ.ย. 2563
19 – 22 มิ.ย. 2563
26 – 29 มิ.ย. 2563
12,999
13,999
13,999
14,999
03 – 06 ก.ค. 2563
09 – 12 ก.ค. 2563
17 – 20 ก.ค. 2563
23 – 26 ก.ค. 2563
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563
16,999
12,999
13,999
13,999
13,999
21 – 24 ส.ค. 256314,999
04 – 07 ก.ย. 2563
18 – 21 ก.ย. 2563
25 – 28 ก.ย. 2563
14,999
14,999
14,999
08 – 11 ต.ค. 2563
09 – 12 ต.ค. 2563
15 – 18 ต.ค. 2563
16 – 19 ต.ค. 2563
23 – 26 ต.ค. 2563
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
05 – 08 พ.ย. 2563
06 – 09 พ.ย. 2563
12 – 15 พ.ย. 2563
13 – 16 พ.ย. 2563
15,999
15,999
15,999
15,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com