ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน4คืน TG (FEB-JUN)

BHZG-ZTPE22

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | บ้านสายรุ้ง | อาลีซาน | ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ | ตึกไทเป101 | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเทียวหยวน

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE22 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้
วันที่ 2ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 3หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วันที่ 4ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
06 – 10 ก.พ. 2563
14 – 18 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
25,999
24,999
24,999
06 – 10 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
20 – 24 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
22,999
24,999
24,999
24,999
02 – 06 เม.ย. 2563
09 – 13 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
25,999
26,999
24,999
01 – 05 พ.ค. 2563
02 – 06 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
22 – 26 พ.ค. 2563
26,999
26,999
24,999
24,999
26 – 30 มิ.ย. 256322,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com