มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD (MAR-MAY)

BHBE-REP01

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | นครธม | ปราสาทบันทายศรี | ปราสาทบายน | ปราสาทตาพรหม | นครวัด |ไนท์มาร์เก็ต

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Cambodia

Share

  โปรแกรม
REP013 : มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 2นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
13 - 15 มี.ค.63
27 - 29 มี.ค.63
10,900
11,900
03 - 05 เม.ย.63
10 - 12 เม.ย.63
24 - 26 เม.ย.63
10,900
11,900
9,999
08 - 10 พ.ค.63
15 - 17 พ.ค.63
29 - 31 พ.ค.63
10,900
9,999
10,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com