บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน FD (MAR-APR)

BHGS-DAD07

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | วัดหลินอึ๋ง | ร้านเยื่อไผ่ | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | โบสถ์สีชมพู | ช้อปปิ้ง VIN COM | สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

Share

Share

  โปรแกรม
DAD07 : บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
วันที่ 2วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
วันที่ 3ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
วันที่ 4ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
04 – 07 มี.ค. 63
07 – 10 มี.ค. 63
11 – 14 มี.ค. 63
14 – 17 มี.ค. 63
18 – 21 มี.ค. 63
21 – 24 มี.ค. 63
25 – 28 มี.ค. 63
28 – 31 มี.ค. 63
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
04 – 07 เม.ย. 63
09 – 12 เม.ย. 63
10 – 13 เม.ย. 63
11 – 14 เม.ย. 63
12 – 15 เม.ย. 63
13 – 16 เม.ย. 63
14 – 17 เม.ย. 63
25 – 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
15,999
15,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
15,999
15,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
Powered by MakeWebEasy.com