จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร] 4วัน 3คืน(MAR-JUN)

BHZG-ZCKG12

เดินทาง มี.ค.-มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI SMILE (WE) | นั่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานเขานางฟ้า" | เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และจุดชมวิวระเบียงแก้ว

Share

หมวดหมู่ : Chongqing

Share

  โปรแกรม
ZCKG12 : จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร] 4วัน 3คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง
วันที่ 2เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – อุทยานเขานางฟ้า – เมืองฉงชิ่ง
วันที่ 3เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ 4เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
012 – 15 มี.ค.2563
26 – 29 มี.ค.2563
14,999
14,999
02 – 05 เม.ย. 2563
09 – 12 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
15,999
17,999
19,999
21,999
16,999
01 – 04 พ.ค.2563
02 – 05 พ.ค.2563
14 – 17 พ.ค.2563
21 – 24 พ.ค.2563
28 – 31 พ.ค.2563
16,999
16,999
14,999
14,999
13,999
04 – 07 มิ.ย. 2563
11 – 14 มิ.ย. 2563
18 – 21 มิ.ย. 2563
25 – 28 มิ.ย. 2563
14,999
13,999
13,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
  • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com