FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6วัน4คืน XJ (APR)

BHTN-XJ186

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA X (XJ) | หมู่บ้านกินซัง | อ่าวมัตซึชิม่า | หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ | เมืองฟุคุชิมะ | หมู่บ้านโออุจิ จุคุ | แช่ออนเซ็นเท้า | ทะเลสาบอินะวะชิโระ | ถนนคลิสโร้ด

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ FUKUSHIMA

Share

  โปรแกรม
XJ186 : FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6วัน4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองเซ็นได
วันที่ 3ปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
วันที่ 4หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่ 5กำแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภัณฑ์โคเคชิ – เมืองฟุคุชิมะ – ปราสาทสึรุงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ
วันที่ 6สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง
  วันเดินทาง
08-13 เม.ย. 2563 BUS 1
08-13 เม.ย. 2563 BUS 2
08-13 เม.ย. 2563 BUS 3
08-13 เม.ย. 2563 BUS 4
08-13 เม.ย. 2563 BUS 5
08-13 เม.ย. 2563 BUS 6
08-13 เม.ย. 2563 BUS 7
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com