ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ 6วัน4คืน TG (JAN-MAR)

BHZG-ZSDJ01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เมืองอิวาเตะ | วัดจูซนจิ | หมู่บ้านเอะสะชิ-ฟูจิวาระ | ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิ-จูคุ | ทะเลสาบอินาวะชิโระ | เมืองฟุกุชิมะ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Sendai

Share

  โปรแกรม
ZSDJ01 : ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ 6วัน4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์
วันที่ 3ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
วันที่ 4หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่ 5ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ 6สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 09 ก.พ. 2563
11 – 16 ก.พ. 2563
18 – 23 ก.พ. 2563
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
39,999
39,999
39,999
39,999
03 – 08 มี.ค. 2563
10 – 15 มี.ค. 2563
17 – 22 มี.ค. 2563
41,999
41,999
41,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 4500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com