ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5วัน3คืน TG (FEB-MAR)

BHZG-ZSDJ02

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิจูคุ | ทะเลสาบอินาวะชิโระ | เมืองฟุกุชิมะ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก | ภูเขาซาโอะ | สกีออนเซนรีสอร์ท

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Sendai

Share

  โปรแกรม
ZSDJ02 : ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5วัน3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์
วันที่ 3หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่ 4ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ 5สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
08 – 12 ก.พ.  2563
15 – 19 ก.พ. 2563
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
37,999
35,999
35,999
07 – 11 มี.ค. 2563
14 – 18 มี.ค. 2563
21 – 25 มี.ค. 2563
37,999
37,999
37,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com