KOREA บินดึกกลับดึก KOREA SAKURA SARANGHAE 6วัน3คืน XJ (MAR-APR)

BHGS-ICN05

เดินทาง มี.ค. เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | เมืองอินชอน | ซากุระ JAYU PARK | เมืองชุนชอน | เกาะนามิ | อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดชินฮึงซา

Share

Share

  โปรแกรม
ICN05 : KOREA บินดึกกลับดึก KOREA SAKURA SARANGHAE 6วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
วันที่ 4ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  – พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ 5ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน -–เมืองอินชอน
วันที่ 6เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  วันเดินทาง
04 – 09 มี.ค. 2563
05 – 10 มี.ค. 2563
06 – 11 มี.ค. 2563
07 – 12 มี.ค. 2563
11 – 16 มี.ค. 2563
12 – 17 มี.ค. 2563
13 – 18 มี.ค. 2563
14 – 19 มี.ค. 2563
17 – 22 มี.ค. 2563
18 – 23 มี.ค. 2563
19 – 24 มี.ค. 2563
20 – 25 มี.ค. 2563
21 – 26 มี.ค. 2563
22 – 27 มี.ค. 2563
23 – 28 มี.ค. 2563
25 – 30 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 63
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
15,999
17,999
17,999
16,999
17,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
01 – 06 เม.ย. 2563
02 – 07 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
04 – 09 เม.ย. 2563
07 – 12 เม.ย. 2563
08 – 13 เม.ย. 2563
09 – 14 เม.ย. 2563
10 – 15 เม.ย. 2563
11 – 16 เม.ย. 2563
12 – 17 เม.ย. 2563
13 – 18 เม.ย. 2563
14 – 19 เม.ย. 2563
15 – 20 เม.ย. 2563
17 – 22 เม.ย. 2563
18 – 23 เม.ย. 2563
21 – 26 เม.ย. 2563
22 – 27 เม.ย. 2563
24 – 29 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
18,999
19,999
18,999
16,999
17,999
17,999
22,999
24,999
24,999
23,999
23,999
21,999
20,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
19,999
19,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com