มหัศจรรย์.... SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น 8 วัน 5 คืน TG (FEB-MAY)

BHGS-EUR02

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI AIRLINES (TG) | ซูริค | ซุก | เบิร์น | บ่อหมี | ย่าน Oldtown | หอนาฬิกาดาราศาสตร์ | บ้านไอน์สไตน์ | อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น | เบียล

Share

Share

  โปรแกรม
EUR02 : มหัศจรรย์.... SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น 8 วัน 5 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี  • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • เบียล
วันที่ 3เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา  • นาฬิกาดอกไม้  • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่
วันที่ 4ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์
วันที่ 5อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town
วันที่ 6ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 7สนามบินนานาชาติซูริค  
วันที่ 8สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
7 - 14 ก.พ. 63
69,900
14 - 21 มี.ค. 63
30 มี.ค. - 6 เม.ย. 63
69,900
74,900
8 - 15 เม.ย. 63
29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63
79,900
74,900
6 - 13 พ.ค. 6373,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมทั้งทริป  6 วัน  12 CHF / ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริป  8 วัน 24 CHF / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com