จีน ลี่เจียง 4วัน 3คืน 8L (JAN-APR)

BHVW-VW8L002

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองเก่าซู่เหอ | สะพานแก้วลี่เจียง | หมู่บ้านไป๋ซา | นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก | อุทยานน้ำหยก | ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | สระมังกรดำ | เมืองเก่าลี่เจียง

Share

Share

  โปรแกรม
VW8L002 : จีน ลี่เจียง 4วัน 3คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ลี่เจียง
วันที่ 2เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา
วันที่ 3อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – พระจันทร์สีนํ้าเงิน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4หลี่เจียง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
5 ม.ค. – 8 ม.ค. 63
12 ม.ค. – 15 ม.ค. 63   
19 ม.ค. – 22 ม.ค. 63
26 ม.ค. – 29 ม.ค. 63
12,900
12,900
12,900
15,900
2 ก.พ. – 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. – 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. – 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. – 26 ก.พ. 63
15,900
14,900
12,900
12,900
1 มี.ค. – 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. – 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. – 18 มี.ค. 63
22 มี.ค. – 25 มี.ค. 63
29 มี.ค. – 1 เม.ย. 63
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
5 เม.ย. – 8 เม.ย. 63
12 เม.ย. – 15 เม.ย. 63
19 เม.ย. – 22 เม.ย. 63
26 เม.ย. – 29 เม.ย. 63
14,900
14,900
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ  1200 ต่อท่าน ตลอดทริป
Powered by MakeWebEasy.com