มหัศจรรย์...ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 8L (MAR-APR)

BHBE-LJG03

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองโบราณต้าหลี่ | เจดีย์สามองค์ | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองโบราณจงเตี้ยน | วัดลามะซงจ้านหลิง | เมืองลี่เจียง | อุทยานน้ำหยก

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Lijiang

Share

  โปรแกรม
LJG03 : มหัศจรรย์...ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียงซันยี่ • เมืองต้าหลี่
วันที่ 2เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • ช่องแคบเสือกระโจน •  เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
วันที่ 3วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี)  • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน้ำหยก  •  เมืองโบราณซู่เหอ  •  ร้านบัวหิมะ
วันที่ 4อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ)  •  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี)   •  ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม)  •  สระมังกรดำ   •  เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
25 - 29 มี.ค. 63
17,900
17,900
17,900
1 - 5 เม.ย. 63
8 - 12 เม.ย. 63
15 - 19 เม.ย. 63
22 - 26 เม.ย. 63
17,900
19,900
19,900
16,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com