เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 3วัน2คืน XJ (FEB-JUN)

BHZG-ZHAN13

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | มืองลาวไก | เมืองซาปา | น้ำตกสีเงิน | ภูเขาฮามลองหรือภูเขาปากมังกร | โบสถ์ซาปา | ตลาดเลิฟมาร์เก็ต | นั่งรถไฟเมืองซาปา | ถนน36สาย | ยอดเขาฟานซิปัน

Share

Share

  โปรแกรม
ZHAN13 : เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 3วัน2คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 2นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
วันที่ 3จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
08 – 10 ก.พ. 2563
15 – 17 ก.พ. 2563
22 – 24 ก.พ. 2563
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
13,999
11,999
11 ,999
11,999
07 – 09 มี.ค. 2563
14 – 16 มี.ค. 2563
21 – 23 มี.ค. 2563
28 – 30 มี.ค. 2563
10,999
11,999
11,999
11,999
04 – 06 เม.ย. 2563
13 – 15 เม.ย. 2563
14 – 16 เม.ย. 2563
18 – 20 เม.ย. 2563
25 – 27 เม.ย. 2563
12,999
15,999
14,999
11,999
11,999
09 – 11 พ.ค. 2563
16 – 18 พ.ค. 2563
23 – 25 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
11,999
11,999
9,999
11,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com